Frontera entre Zambia y Namibia / Zambia - Namibia Border / Por: Juan Antonio Torres
Frontera entre Zambia y Namibia / Zambia – Namibia Border / Por: Juan Antonio Torres

2014.06.22 Walvisbaai, NA (17)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (18)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (19)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (21)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (22)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (30)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (31)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (32)
Aeropuerto de Walvisbaai, Namibia / Walvisbaai Airport, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (77)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.22 Walvisbaai, NA (95)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (34)
Walvisbaai, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (92)
Walvisbaai, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (101)
Walvisbaai, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (154)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (156)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (157)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (187)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (193)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.23 Walvisbaai, NA (194)
Swakopmund, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.24 Etosha, NA (2)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.24 Etosha, NA (5)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.24 Etosha, NA (48)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.25 Etosha, NA (60)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.25 Etosha, NA (147)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.25 Etosha, NA (191)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.25 Etosha, NA (193)
Parque Nacional Etosha, Namibia / Etosha National Park, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.26 Etosha, NA (11)
Otjiwarongo, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (9)
Acres de los Héroes – Windhoek, Namibia / Heroes Acres – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (10)
Acres de los Héroes – Windhoek, Namibia / Heroes Acres – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (11)
Acres de los Héroes – Windhoek, Namibia / Heroes Acres – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (13)
Acres de los Héroes – Windhoek, Namibia / Heroes Acres – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (35)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (59)
Museo Nacional de Namibia – Windhoek, Namibia / Namibian National Museum – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (101)
Parlamento – Windhoek, Namibia / Parliament – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (102)
Parlamento – Windhoek, Namibia / Parliament – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (106)
Parlamento – Windhoek, Namibia / Parliament – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.27 Windhoek, NA (107)
Parlamento – Windhoek, Namibia / Parliament – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (4)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (13)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (20)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (21)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (22)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2014.06.28 Windhoek, NA (28)
Aeropuerto Internacional Hosea Kutako – Windhoek, Namibia / Hosea Kutako International Airport – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2012.06.25 Windhoek, NA (6)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2012.06.25 Windhoek, NA (77)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2012.06.25 Windhoek, NA (79)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2012.06.25 Windhoek, NA (82)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

2012.06.25 Windhoek, NA (149)
Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

524186_4294674004392_1506550071_n
Bandera de Namibia – Windhoek, Namibia / Flag of Namibia – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas

532259_4294673684384_1392045562_n
Bandera de Namibia – Windhoek, Namibia / Flag of Namibia – Windhoek, Namibia / Por: Blog de Banderas